Vanajanlinnan Perinneyhdistys ry

 

Voimassaolevat säännöt: 20.01.2022 16:00:52

 

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka


Yhdistyksen nimi on Vanajanlinnan Perinneyhdistys ry ja kotipaikka Hämeenlinna.


2. Tarkoitus ja toiminnan laatu


Yhdistyksen tarkoitus on edistää ja tukea Hämeenlinnan Harvialassa sijaitsevan 1924 valmistuneen, kulttuurihistoriallisesti merkittävän Vanajanlinnan kulttuuri-, henkilö- ja poliittisen historian tutkimusta, jakaa tutkimuksesta ja sen tuloksista eri tavoin tietoa paikallisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti, edistää kulttuurimatkailua sekä toimia tapahtumien järjestäjänä Vanajanlinnassa ja Hämeenlinnan kaupungissa.


Yhdistys edistää selvitystyötä, suunnittelua ja toteutusta liittyen Vanajanlinnan rakennusten, puutarhan ja ympäristön historiallisten, alkuperäisten elementtien ennallistamiseen ja uudelleenkäyttöön saattamiseen.


Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:

 

 • tukee Vanajanlinna 2024 -hanketta, jonka tarkoitus on tohtoritason tieteellinen tutkimus Vanajanlinnan historiasta ja sen julkaiseminen kirjana ja dokumenttielokuvana Vanajanlinnan satavuotisjuhlavuodeksi 2024 
 • korostaa tiedotustoiminnalla Vanajanlinnan kansallista ja kansainvälistä merkitystä 
 • järjestää erilaisia tilaisuuksia ja tapahtumia, jotka liittyvät Vanajanlinnan monipolviseen kertomukseen Suomen itsenäisyyden ajan historian tärkeänä tapahtumapaikkana 
 • hakeutuu asiantuntijayhteistyöhön ja tiedonvaihtoon liittyen suomalaiseen kartano- ja puutarhakulttuuriin

 

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi, hankittuaan asianomaisen viranomaisen luvan:

 

 

 • järjestää pääsylipullisia tapahtumia 
 • järjestää rahankeräystä ja arpajaisia 
 • ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja

 

3. Jäsenet


Yhdistykseen jäseneksi voi hakemuksesta liittyä jokainen, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt, ja jäsenet hakemuksesta hyväksyy yhdistyksen hallitus.


4. Liittymis- ja jäsenmaksu


Yhdistyksellä ei ole liittymismaksua. Jäseniltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun ja tukijäseniltä perittävän tukijäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous. Jäsenmaksut koskevat aikaa 2022 alkaen.

5. Hallitus


Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja 2-7 muuta varsinaista jäsentä sekä 1-5 varajäsentä. Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika. 


Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

 

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.


Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaanluettuna on läsnä.


Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.


6. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen


Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, kukin yksin.


7. Tilikausi


Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi, poikkeuksena 1. tilikausi, joka on perustamispäivästä seuraavan kalenterivuoden loppuun.


8. Yhdistyksen kokoukset


Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta.

 

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä tammi-toukokuussa. Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi ääni. Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.


9. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen


Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä tai sähköpostitse.


10. Vuosikokous


Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 

 1. kokouksen avaus 
 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa 
 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 4. hyväksytään kokouksen työjärjestys 
 5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien/tilintarkastajien lausunto 
 6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille 
 7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus 
 8. päätetään yhdistyksen hallituksen jäsenten ja varajäsenten lukumäärä 
 9. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet 
 10. valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa taikka yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja varatilintarkastajaa
 11. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

 

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.


11. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen


Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla.


Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.